Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo

Bản phiên âm Hán Việt tham khảo.

Bản phiên âm này sử dụng hệ thống phiên âm tự động của trang mạng rongmotamhon.net. Trong bản phiên âm Hán Việt này, quý vị chỉ cần di chuột đến từng từ thì sẽ hiện ra chữ Hán gốc và giải nghĩa theo từ điển. 

Kính chúc quý vị hiểu rõ được nghĩa chân thật của Như Lai!

NAM MÔ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT tác đại chứng minh. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


QUYỂN THƯỢNG  |   QUYỂN HẠ
Tc Tripitaka V1.13 (UTF-8) Normalized Version, Release Date: 2009/05/24 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBETA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Tripitaka Koreana as provided by Mr. Christian Wittern,
Text as inputted by Ven. Dingguang,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by
The Seeland Monastery # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T17n0839_p0901c04║
T17n0839_p0901c05║
T17n0839_p0901c06║     No. 839
T17n0839_p0901c07║   chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh quyển thượng (xuất lục căn tụ kinh trung )
T17n0839_p0901c08║
T17n0839_p0901c09║       thiên trúc tam tạng bồ đề đăng dịch
T17n0839_p0901c10║   như thị ngã văn : nhất thời , già  nhất thiết trí nhân ,tại vương  thành
T17n0839_p0901c11║     quật sơn trung , thần thông lực , quảng bác nghiêm tịnh  ngại đạo
T17n0839_p0901c12║   trường ,dữ  lượng  biên chư đại chúng câu ,diễn thuyết thậm thâm căn tụ pháp
T17n0839_p0901c13║   môn 。 nhĩ thời ,hội trung hữu nhất bồ tát danh kiên tịnh tín ,tùng toạ nhi
T17n0839_p0902a05║   khả mẫn khả cứu 。thế tôn đại từ ,nhất thiết chủng trí !nguyện hưng phương tiện nhi
T17n0839_p0902a06║   hiểu dụ chi 。linh li nghi võng ,trừ chư chướng ngại ,tín đắc tăng trường 。tùy
T17n0839_p0902a07║   ư  thừa ,tốc hoạch bất thối 。」 phật cáo kiên tịnh tín ngôn :「thiện tai !thiện tai !
T17n0839_p0902a08║   khoái vấn  sự ,thâm đích ngã ý 。kim thử chúng trung ,hữu bồ tát ma ha
T17n0839_p0902a09║   tát ,danh viết địa tạng ,nhữ ưng  thử sự nhi thỉnh vấn chi 。bỉ đương vi
T17n0839_p0902a10║   nhữ kiến lập phương tiện ,khai  diễn thuyết ,thành nhữ sở nguyện 。」 thời kiên tịnh tín
T17n0839_p0902a11║   bồ tát phục bạch phật ngôn :「như lai thế tôn , thượng đại trí ! ý bất
T17n0839_p0902a12║   thuyết ,nãi dục linh bỉ địa tạng bồ tát nhi diễn thuyết chi ?」
T17n0839_p0902a13║   phật cáo kiên tịnh tín :「nhữ mạc sinh cao hạ tưởng 。thử thiện nam tử phát tâm
T17n0839_p0902a14║    lai ,quá  lượng  biên bất khả  nghị a tăng  kiếp ,cửu 
T17n0839_p0902a15║   năng độ tát  nhược hải ,công đức mãn túc 。đãn y bản nguyện tự tại lực
T17n0839_p0902a16║   cố ,quyền xảo hiện hoá ,ảnh ưng thập phương 。tuy phục phổ du nhất thiết sa độ
T17n0839_p0902a17║   thường khởi công nghiệp ,nhi ư ngũ trược ác thế hoá ích thiên hậu ,diệc y bản
T17n0839_p0902a18║   nguyện lực sở huân tập cố ,cập nhân chúng sinh ưng thụ hoá nghiệp cố  。bỉ
T17n0839_p0902a19║   tùng thập nhất kiếp lai ,trang nghiêm thử thế giới ,thành thục chúng sinh 。thị cố tại
T17n0839_p0902a20║    hội trung ,thân tướng đoan nghiêm ,uy đức thù thắng ,duy trừ như lai , năng
T17n0839_p0902a21║   quá giả 。hựu ư thử thế giới sở hữu hoá nghiệp ,duy trừ biến cát 、quan
T17n0839_p0902a22║   thế âm đẳng chư đại bồ tát ,giai bất năng cập 。 thị bồ tát bản thệ
T17n0839_p0902a23║   nguyện lực ,tốc mãn chúng sinh nhất thiết sở cầu ,năng diệt chúng sinh nhất thiết trùng
T17n0839_p0902a24║   tội ,trừ chư chướng ngại ,hiện đắc an ẩn 。hựu thị bồ tát ,danh vi thiện an
T17n0839_p0902a25║    thuyết giả 。sở vị ,xảo diễn thâm pháp ,năng thiện khai đạo  học phát ý
T17n0839_p0902a26║   cầu đại thừa giả ,linh bất khiếp nhược 。 như thị đẳng nhân duyên ,ư thử thế
T17n0839_p0902a27║   giới ,chúng sinh hạt ngưỡng ,thụ hoá đắc độ 。thị cố ngã kim linh bỉ thuyết chi 。」
T17n0839_p0902a28║   nhĩ thời ,kiên tịnh tín bồ tát  giải phật ý  ,tầm tức khuyến thỉnh địa
T17n0839_p0902a29║   tạng bồ tát ma ha tát ngôn :「thiện tai ,cứu thế chân  !thiện tai ,đại trí
T17n0839_p0902b01║   khai  !như ngã sở vấn :『ác thế chúng sinh ,  phương tiện nhi hoá đạo
T17n0839_p0902b02║   chi ,sứ li chư chướng ,đắc kiên cố tín ?』như lai kim giả ,vi dục linh
T17n0839_p0902b03║   nhữ thuyết thị phương tiện 。nghi đương tri thời ,ai mẫn vi thuyết 。」
T17n0839_p0902b04║   nhĩ thời ,địa tạng bồ tát ma ha tát ngữ kiên tịnh tín bồ tát ma ha
T17n0839_p0902b05║   tát ngôn :「thiện nam tử !đế thính 。đương vi nhữ thuyết 。nhược phật diệt hậu ,ác thế
T17n0839_p0902b06║   chi trung ,chư hữu tỉ khâu 、tỉ khâu ni 、ưu  tắc 、ưu  di ,ư thế
T17n0839_p0902b07║   gian 、xuất thế gian nhân quả pháp ,vị đắc quyết định tín ,bất năng tu học
T17n0839_p0902b08║    thường tưởng 、khổ tưởng 、 ngã tưởng 、bất tịnh tưởng ,thành tựu hiện tiền ;bất năng
T17n0839_p0902b09║   cần quan tứ thánh đế pháp cập thập nhị nhân duyên pháp ;diệc bất cần quan chân
T17n0839_p0902b10║   như 、thật tế 、 sinh  diệt đẳng pháp 。 bất cần quan như thị pháp cố ,
T17n0839_p0902b11║   bất năng tất cánh bất tác thập ác căn bản quá tội 。ư tam bảo công đức
T17n0839_p0902b12║   chủng chủng cảnh giới ,bất năng chuyên tín 。ư tam thừa trung ,giai  định hướng 。như
T17n0839_p0902b13║   thị đẳng nhân ,nhược hữu chủng chủng chư chướng ngại sự ,tăng trường ưu lự ,hoặc nghi
T17n0839_p0902b14║   hoặc hối ,ư nhất thiết xứ tâm bất minh liễu 。đa cầu đa não ,chúng sự khiên
T17n0839_p0902b15║   triền ,sở tác bất định , tưởng nhiễu loạn ,phế tu đạo nghiệp 。hữu như thị đẳng
T17n0839_p0902b16║   chướng nan sự giả ,đương dụng mộc luân tướng pháp ,chiêm sát thiện ác  thế chi
T17n0839_p0902b17║   nghiệp 、hiện tại khổ lạc cát hung đẳng sự 。duyên hợp cố hữu ,duyên tận tắc diệt 。
T17n0839_p0902b18║   nghiệp tập tùy tâm ,tướng hiện quả khởi 。bất thất bất hoại ,tướng ưng bất sai 。như
T17n0839_p0902b19║   thị đế chiêm thiện ác nghiệp báo ,hiểu dụ tự tâm 。ư sở nghi sự , thủ
T17n0839_p0902b20║   quyết liễu 。nhược phật đệ tử ,đãn đương học tập như thử tướng pháp ,chí tâm quy
T17n0839_p0902b21║   y ,sở quan chi sự , bất thành đế 。bất ưng khí xả như thị chi
T17n0839_p0902b22║   pháp ,nhi phản tùy trục thế gian bốc phệ 、chủng chủng chiêm tướng cát hung đẳng sự ,
T17n0839_p0902b23║   tham trước lạc tập 。nhược lạc tập giả ,thâm chướng thánh đạo 。 「thiện nam tử !dục học
T17n0839_p0902b24║   mộc luân tướng giả ,tiên đương hặc mộc như tiểu chỉ hứa ,sứ trường đoản giảm ư
T17n0839_p0902b25║   nhất thốn ,chính trung linh  tứ diện phương bình ,tự  hướng lưỡng đầu  tiêm
T17n0839_p0902b26║   khứ chi 。ngưỡng thủ bàng trịch ,linh sứ dị chuyển ,nhân thị nghĩa cố ,thuyết danh vi
T17n0839_p0902b27║   luân 。hựu y thử tướng ,năng phá hoại chúng sinh  kiến nghi võng ,chuyển hướng chính
T17n0839_p0902b28║   đạo ,đáo an ẩn xứ ,thị cố danh luân 。 luân tướng giả ,hữu tam chủng sai
T17n0839_p0902b29║   biệt 。 đẳng vi tam ?nhất giả ,luân tướng năng   thế sở tác thiện ác
T17n0839_p0902c01║   nghiệp chủng sai biệt , luân hữu thập 。nhị giả ,luân tướng năng   thế tập
T17n0839_p0902c02║   nghiệp cửu cận ,sở tác cường nhược 、đại tiểu sai biệt , luân hữu tam 。tam giả ,
T17n0839_p0902c03║   luân tướng năng  tam thế trung thụ báo sai biệt , luân hữu lục 。 「nhược dục
T17n0839_p0902c04║   quan  thế sở tác thiện ác nghiệp sai biệt giả ,đương hặc mộc vi thập luân 。
T17n0839_p0902c05║   y thử thập luân ,thư  thập thiện chi danh 。nhất thiện chủ tại nhất luân ,ư
T17n0839_p0902c06║   nhất diện  。thứ  thập ác thư đối thập thiện ,linh sứ tướng đương ,diệc các
T17n0839_p0902c07║    tại nhất diện 。ngôn thập thiện giả ,tắc vi nhất thiết chúng thiện căn bản ,năng
T17n0839_p0902c08║   nhiếp nhất thiết chư  thiện pháp 。ngôn thập ác giả ,diệc vi nhất thiết chúng ác
T17n0839_p0902c09║   căn bản ,năng nhiếp nhất thiết chư  ác pháp 。 「nhược dục chiêm thử luân tướng giả ,
T17n0839_p0902c10║   tiên đương học chí tâm tổng lễ thập phương nhất thiết chư phật 。nhân tức lập nguyện :
T17n0839_p0902c11║   『nguyện linh thập phương nhất thiết chúng sinh ,tốc tật giai đắc thân cận cung dưỡng , thụ
T17n0839_p0902c12║   chính pháp 。』thứ ưng học chí tâm kính lễ thập phương nhất thiết pháp tạng 。nhân tức
T17n0839_p0902c13║   lập nguyện :『nguyện linh thập phương nhất thiết chúng sinh ,tốc tật giai đắc thụ trì độc
T17n0839_p0902c14║   tụng ,như pháp tu hành ,cập vi tha thuyết 。』thứ đương học chí tâm kính lễ thập
T17n0839_p0902c15║   phương nhất thiết hiền thánh 。nhân tức lập nguyện :『nguyện linh thập phương nhất thiết chúng sinh ,
T17n0839_p0902c16║   tốc tật giai đắc thân cận cung dưỡng ,phát bồ đề tâm ,chí bất thối chuyển 。』hậu
T17n0839_p0902c17║   ưng học chí tâm lễ ngã địa tạng bồ tát ma ha tát 。nhân tức lập nguyện :
T17n0839_p0902c18║   『nguyện linh thập phương nhất thiết chúng sinh ,tốc đắc trừ diệt ác nghiệp trùng tội ,li chư
T17n0839_p0902c19║   chướng ngại 。 sinh chúng cụ ,tất giai sung túc 。』như thị lễ  ,tùy sở hữu
T17n0839_p0902c20║   hương hoa đẳng ,đương tu cung dưỡng 。 「tu cung dưỡng giả ,ngưỡng niệm nhất thiết phật pháp
T17n0839_p0902c21║   tăng bảo ,thể thường biến mãn , sở bất tại 。nguyện linh thử hương hoa ,đẳng
T17n0839_p0902c22║   đồng pháp tính ,phổ huân nhất thiết chư phật sa độ ,thí tác phật sự 。hựu niệm
T17n0839_p0902c23║   thập phương nhất thiết cung cụ , thời bất hữu 。ngã kim đương  thập phương sở
T17n0839_p0902c24║   hữu nhất thiết chủng chủng hương hoa 、anh lạc 、tràng phan 、bảo cái 、chư trân diệu sức 、chủng
T17n0839_p0902c25║   chủng âm lạc 、đăng minh 、chúc hoả 、ẩm thực 、y phục 、ngoạ cụ 、thang dược ,nãi chí
T17n0839_p0902c26║   thập phương sở hữu nhất thiết chủng chủng trang nghiêm cung dưỡng chi cụ ,ức tưởng dao
T17n0839_p0902c27║   nghĩ ,phổ cộng chúng sinh phụng hiến cung dưỡng 。đương niệm nhất thiết thế giới trung hữu
T17n0839_p0902c28║   tu cung dưỡng giả ,ngã kim tùy hỉ 。nhược vị tu cung dưỡng giả ,nguyện đắc
T17n0839_p0902c29║   khai đạo ,linh tu cung dưỡng 。hựu nguyện ngã thân ,tốc năng biến chí nhất thiết sa
T17n0839_p0903a01║   độ ,ư nhất thiết phật pháp tăng sở ,các  nhất thiết chủng trang nghiêm cung dưỡng
T17n0839_p0903a02║   chi cụ ,cộng nhất thiết chúng sinh đẳng trì phụng hiến 。cung dưỡng nhất thiết chư phật
T17n0839_p0903a03║   pháp thân 、sắc thân 、 lợi 、hình tượng 、phù đồ 、miếu đáp nhất thiết phật sự ,cung
T17n0839_p0903a04║   dưỡng nhất thiết sở hữu pháp tạng cập thuyết pháp xứ ,cung dưỡng nhất thiết hiền thánh
T17n0839_p0903a05║   tăng chúng ,nguyện cộng nhất thiết chúng sinh ,tu hành như thị cung dưỡng  ,tiêm đắc
T17n0839_p0903a06║   thành tựu lục ba la mật 、tứ  lượng tâm 。thâm tri nhất thiết pháp bản lai
T17n0839_p0903a07║   tịch tĩnh , sinh  diệt ,nhất vị bình đẳng ,li niệm thanh tịnh ,tất cánh viên
T17n0839_p0903a08║   mãn 。hựu ưng biệt phục hệ tâm cung dưỡng ngã địa tạng bồ tát ma ha tát 。
T17n0839_p0903a09║   「thứ đương xưng danh ,nhược mặc tụng niệm 。nhất tâm cáo ngôn :『nam  địa tạng bồ
T17n0839_p0903a10║   tát ma ha tát 。』như thị xưng danh ,mãn túc chí thiên 。kinh thiên niệm  ,
T17n0839_p0903a11║   nhi tác thị ngôn :『địa tạng bồ tát ma ha tát !đại từ đại bi !duy nguyện
T17n0839_p0903a12║   hộ niệm ngã cập nhất thiết chúng sinh ,tốc trừ chư chướng ,tăng trường tịnh tín ,linh
T17n0839_p0903a13║   kim sở quan xưng thật tướng ưng 。』tác thử ngữ  ,nhiên hậu thủ chấp mộc luân ,
T17n0839_p0903a14║   ư tịnh vật thượng nhi bàng trịch chi 。như thị dục tự quan pháp ,nhược dục quan
T17n0839_p0903a15║   tha ,giai diệc như thị 。 「ưng tri chiêm  luân tướng giả ,tùy sở hiện nghiệp ,tất
T17n0839_p0903a16║   ưng nhất nhất đế quan  nghiệm 。hoặc thuần cụ thập thiện ,hoặc thuần cụ thập ác ,
T17n0839_p0903a17║   hoặc thiện ác giao tạp ,hoặc thuần thiện bất cụ ,hoặc thuần ác bất cụ 。như thị
T17n0839_p0903a18║   nghiệp nhân ,chủng loại bất đồng ,tập khí quả báo ,các các biệt dị ,như phật thế
T17n0839_p0903a19║   tôn  xứ quảng thuyết 。ưng đương ức niệm  duy quan sát sở hiện nghiệp chủng ,
T17n0839_p0903a20║   dữ kim thế quả báo sở kinh khổ lạc cát hung đẳng sự ,cập phiền não
T17n0839_p0903a21║   nghiệp tập đắc tướng đương giả ,danh vi tướng ưng ;nhược bất tướng đương giả ,vị bất
T17n0839_p0903a22║   chí tâm ,danh  mậu  。 「nhược chiêm luân tướng , thiện ác nghiệp câu bất hiện
T17n0839_p0903a23║   giả ,thử nhân  chứng  lậu trí tâm ,chuyên cầu xuất li ,bất phục lạc thụ
T17n0839_p0903a24║   thế gian quả báo ,chư hữu lậu nghiệp triển chuyển vi nhược ,canh bất tăng trường ,thị
T17n0839_p0903a25║   cố bất hiện 。hựu thuần thiện bất cụ 、thuần ác bất cụ giả ,thử nhị chủng nhân ,
T17n0839_p0903a26║   thiện ác chi nghiệp sở hữu bất hiện giả ,giai thị vi nhược vị năng khiên quả ,
T17n0839_p0903a27║   thị cố bất hiện 。nhược đương lai thế phật chư đệ tử , chiêm thiện ác quả
T17n0839_p0903a28║   báo đắc tướng ưng giả ,ư ngũ dục chúng cụ đắc xưng ý thời ,vật đương tự
T17n0839_p0903a29║   túng  khởi phóng dật 。tức ưng  niệm :『do ngã  thế như thị thiện nghiệp
T17n0839_p0903b01║   cố ,kim hoạch thử báo 。ngã kim nãi khả chuyển canh tấn tu ,bất ưng hưu chỉ 。』
T17n0839_p0903b02║   nhược tao chúng ách chủng chủng suy não bất cát chi sự nhiễu loạn ưu bố ,bất
T17n0839_p0903b03║   xưng ý thời ,ưng đương cam thụ , linh nghi hối ,thối tu thiện nghiệp 。tức đương
T17n0839_p0903b04║    niệm :『đãn do ngã  thế tạo như thị ác nghiệp cố ,kim hoạch thử báo ,ngã
T17n0839_p0903b05║   kim ưng đương hối bỉ ác nghiệp ,chuyên tu đối trị cập tu  thiện 。 đắc chỉ
T17n0839_p0903b06║   trụ giải đãi phóng dật ,chuyển canh tăng tập chủng chủng khổ tụ 。』thị danh chiêm sát
T17n0839_p0903b07║    luân tướng pháp 。 「thiện nam tử !nhược dục chiêm sát quá khứ vãng tích tập nghiệp
T17n0839_p0903b08║   cửu cận ,sở tác cường nhược 、đại tiểu sai biệt giả ,đương phục hặc mộc vi tam
T17n0839_p0903b09║   luân , thân khẩu ý các chủ nhất luân ,thư tự  chi 。hựu ư luân chính
T17n0839_p0903b10║   trung ,nhất diện thư nhất hoạ ,linh thô trường sứ triệt bạn 。thứ đệ nhị diện thư
T17n0839_p0903b11║   nhất hoạ ,linh tế đoản sứ bất chí bạn 。thứ đệ tam diện tác nhất bàng hặc
T17n0839_p0903b12║   như hoạ ,linh  thô thâm 。thứ đệ tứ diện diệc tác bàng hặc ,linh sứ tế
T17n0839_p0903b13║   tiên 。đương tri thiện nghiệp trang nghiêm do như hoạ sức ,ác nghiệp suy hại do như
T17n0839_p0903b14║   tổn hặc 。 hoạ trường đại giả ,hiển  tích thiện lai cửu ,hành nghiệp mãnh lợi ,
T17n0839_p0903b15║   sở tác tăng thượng 。 hoạ tế đoản giả ,hiển  tích thiện lai cận ,thuỷ tập
T17n0839_p0903b16║    độn ,sở tác vi bạc 。 hặc thô thâm giả ,hiển  tập ác lai cửu ,
T17n0839_p0903b17║   sở tác tăng thượng , ương diệc hậu 。 hặc tế tiên giả ,hiển  thối thiện
T17n0839_p0903b18║   lai cận ,thuỷ tập ác pháp ,sở tác chi nghiệp ,vị chí tăng thượng 。hoặc tuy khởi
T17n0839_p0903b19║   trùng ác , tằng cải hối ,thử vị tiểu ác 。 「thiện nam tử !nhược chiêm 
T17n0839_p0903b20║   luân tướng giả ,đãn tri  thế sở tạo chi nghiệp thiện ác sai biệt ,nhi bất
T17n0839_p0903b21║   năng tri tích tập cửu cận 、sở tác chi nghiệp cường nhược đại tiểu ,thị cố tu
T17n0839_p0903b22║   chiêm đệ nhị luân tướng 。nhược chiêm đệ nhị luân tướng giả ,đương y  luân tướng
T17n0839_p0903b23║   trung sở hiện chi nghiệp 。nhược thuộc thân giả ,trịch thân luân tướng ;nhược thuộc khẩu giả ,
T17n0839_p0903b24║   trịch khẩu luân tướng ;nhược thuộc ý giả ,trịch ý luân tướng 。bất đắc  thử tam
T17n0839_p0903b25║   luân chi tướng nhất trịch thông chiêm 。ưng đương tùy nghiệp chủ niệm ,nhất nhất thiện ác ,
T17n0839_p0903b26║   y sở thuộc luân ,biệt trịch chiêm chi 。
T17n0839_p0903b27║   「phục thứ ,nhược chiêm  luân tướng trung ,duy đắc thân chi thiện ,ư thử đệ nhị
T17n0839_p0903b28║   luân tướng trung đắc thân ác giả ,vị  chí tâm ,bất đắc tướng ưng ,danh 
T17n0839_p0903b29║   mậu  。hựu phục bất tướng ưng giả ,vị chiêm  luân tướng trung ,đắc bất sát
T17n0839_p0903c01║   nghiệp ,cập đắc thâu đạo nghiệp ,ý tiên chủ quan bất sát nghiệp ,nhi ư đệ nhị
T17n0839_p0903c02║   luân tướng trung đắc thân ác giả ,danh bất tướng ưng 。
T17n0839_p0903c03║   「phục thứ ,nhược quan hiện tại tùng sinh  lai ,bất lạc sát nghiệp , tạo sát
T17n0839_p0903c04║   tội ,đãn ý chủ sát nghiệp ,nhi ư thử đệ nhị luân tướng trung đắc thân đại
T17n0839_p0903c05║   ác giả ,vị danh bất tướng ưng 。tự  khẩu ý trung nghiệp bất tướng ưng nghĩa ,
T17n0839_p0903c06║   diệc như thị ưng tri 。 「thiện nam tử !nhược vị lai thế chư chúng sinh đẳng ,dục
T17n0839_p0903c07║   cầu độ thoát sinh lão bệnh tử ,thuỷ học phát tâm tu tập thiền định 、 tướng
T17n0839_p0903c08║   trí tuệ giả ,ưng đương tiên quan  thế sở tác ác nghiệp đa thiểu cập 
T17n0839_p0903c09║   khinh trùng 。nhược ác nghiệp đa hậu giả ,bất đắc tức học thiền định 、trí tuệ ,
T17n0839_p0903c10║   ưng đương tiên tu sám hối chi pháp 。sở  giả  ?