ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI – BẢN THUẦN THỤC

Thị phạm: Pháp sư Định Hoằng

Tải về tài liệu Chiêm Sát Sám Nghi tại đây


Cúng nước

Dâng hương

(Xá)

Đảnh lễ Phật 3 lễ

(Xá)

(Quỳ xuống, chắp tay trang nghiêm)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ

Thập phương thường trụ Tam Bảo

(Quỳ lễ)

Nghiêm trì hương hoa

Cúng dường như pháp

Nguyện khói hương thơm này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Hiền Thánh

Vô biên trong cõi Phật

Lợi ích làm Phật sự.

Tất cả Phật, Pháp, Tăng bảo

Thể thường biến mãn

Đều hiện hữu khắp nơi

Nguyện khiến hương hoa này

Đồng như các pháp tánh

Phổ huân tất cả các cõi Phật

Cúng dường làm Phật sự

Dụng cụ cúng dường tất cả mười phương

Lúc nào cũng có.

Hôm nay con xin đem tất cả các Hương hoa, Anh lạc, Tràng phan, Bảo cái, các Trang sức quý báu vi diệu, vô số Âm nhạc, Ánh sáng, Đèn nến, Ẩm thực, Y phục, Ngọa cụ, Thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương, mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh, phụng hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường.

Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật – Pháp – Tăng, đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm, cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến, cúng dường cho tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật.

Cúng dường tất cả Pháp tạng và nơi thuyết pháp.

Cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện cùng với tất cả chúng sanh, tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu Lục Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh, không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn.

Cúng dường xong, tất cả cung kính. (Quỳ lễ)

(Đứng lên, chắp tay trang nghiêm)

 

 

KHỞI THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN

 

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Tỳ Bà Thi đẳng quá khứ thất Phật

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Phổ Quang Phật đẳng ngũ thập tam Phật

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

(Đọc 3 lần rồi lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(Đọc 3 lần mỗi lần lễ 1 lễ)

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất Thiết Thánh Chúng.

(Đọc 3 lần rồi xá 1 xá)

(Quỳ xuống – Chắp tay)

Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. (Đọc 3 lần – 1 lễ)

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, tất cả mười phương, Pháp tạng thanh tịnh, cùng chân Pháp tánh, trọn khắp hư không, hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. (3 lần – 1 lễ)

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, mười phương tất cả Hiền Thánh, không xả từ bi, quang lâm Pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. (3 lần – 1 lễ)

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. (3 lần – 1 lễ)

(Đứng lên – chắp tay)

Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam chơn tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu. (3 lần – xá)

 

TÁN – LỄ TAM BẢO

Con nghe trong biển chánh biến tri, ân đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cúng dường.

 • Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Phổ Minh Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Phổ Tịnh Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Minh Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Trí Huệ Thắng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Tiên Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Thế Tịnh Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Diệu Âm Thắng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Thường Quang Tràng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Pháp Thắng Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Tu Di Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Huệ Lực Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Kim Hải Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Thông Quang Phật
 • Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ, Miếu tháp, nhất thiết Phật sự.
 • Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.
 • Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. (Đọc 3 lần mỗi lần lễ 1 lễ)
 • Nhất tâm đảnh lễ Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.
 • Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. (Đọc 3 lần mỗi lần lễ 1 lễ)
 • Nhất tâm đảnh lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.
 • Nhất tâm đảnh lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 • Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (Lễ 1 lễ)
 • Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (Lễ 1 lễ)
 • Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (Lễ 1 lễ – xá)

(Quỳ xuống chắp tay)

TU HÀNH SÁM HỐI

Con và chúng sanh, từ vô thuỷ đến nay, thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối. Duy nguyện gia hộ, khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. (Quỳ lễ)

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối. (Quỳ lễ)

Con cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay do tham ái kiến chấp:

 1. Trong lòng suy tính ngã – nhân
 2. Ngoài lại thêm bạn xấu
 3. Không chút tùy hỷ các việc thiện của người
 4. Duy chỉ có ba nghiệp, tạo ra nhiều tội chướng
 5. Việc tuy không rộng, nhưng ác tâm lan tràn
 6. Ngày đêm liên tục, không hề gián đoạn
 7. Che giấu lỗi lầm, không muốn người biết
 8. Không sợ quả báo trong ác đạo
 9. Không có chút hổ thẹn
 10. Không đoái hoài nhân quả.

Vì thế ngày nay:

 1. Tin sâu nhân quả
 2. Sanh lòng hổ thẹn
 3. Sanh tâm khiếp sợ ác đạo
 4. Phát lồ sám hối
 5. Đoạn tâm tương tục
 6. Phát tâm Bồ đề, đoạn ác tu thiện
 7. Tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ
 8. Tùy hỷ Phàm Thánh dù chút thiện nhỏ
 9. Niệm mười phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạt cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh tử vô tận, đến bờ của Tam đức.
 10. Từ vô thỉ đến nay, không biết tánh của các pháp vốn không tịch, nên tạo quá nhiều tội ác. Nay biết không tịch, con vì chúng sanh, cầu đạo Bồ Đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác.

Duy nguyện hết thảy Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối: (Quỳ lễ)

Con đệ tử:……………………….. chí tâm sám hối:

Con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật. Nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên, nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái Ta và của Ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng: thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành.

Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gột tẩy âu lo trong tâm con, cầu ai sám hối.

Duy nguyện thập phương chư đại Từ tôn, chứng tri hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, huỷ báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chẳng thực sự có định huống chi là chứng đắc.

Nguyện tất cả chúng sanh, nhanh chóng đạt được bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn.

Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Quỳ lễ)

PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN

Con đệ tử:………………… chí tâm khuyến thỉnh:

Nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chánh Pháp luân, không nhập Niết bàn.

Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Quỳ lễ)

 

PHÁT TÙY HỶ NGUYỆN

Con đệ tử:………………………… chí tâm tùy hỷ:

Nguyện con và tất cả chúng sanh, xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ. Đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời, thảy đều tùy hỷ.

Tùy hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Quỳ lễ)

 

 

 

PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Con đệ tử:………………….. chí tâm hồi hướng:

Nguyện đem tất cả Công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả Chúng sanh, đồng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn.

Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

 

PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TỌA TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU

Con đệ tử:…………………. chí tâm phát nguyện:

Nguyện mười phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạt chủng tế, khiến thế giới này, tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến.

Con và chúng sanh, mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thân cận chư Phật, được Phật thọ ký trở lại trần lao, phổ độ quần mê đồng quy mật tạng.

Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ)

(Đứng lên, chắp tay)

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đại đạo, phát lòng vô thượng. (Lễ)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (Lễ)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại.

Hòa Nam Thành Chúng. (Lễ – Xá)

(Lễ 3 lễ – xá)

Sau đó ngồi qua bên cạnh tịnh thất xưng niệm danh hiệu: Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát