ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI – BẢN THUẦN THỤC

Thị phạm: Pháp sư Định Hoằng

Tải về tài liệu Chiêm Sát Sám Nghi tại đây

(Có file in PDF, file word, file trình chiếu PowerPoint, video trình chiếu)


CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO KINH HÀNH PHÁP

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI

CHÁNH TU SÁM PHÁP

Bản Thuần Thục

 

Tỳ kheo Trí Húc đời Minh biên soạn

—————o0o—————

Cúng nước

 (Xá)

Dâng hương

(Xá)

Đảnh Lễ Phật 3 Lễ 

(Quỳ xuống, chắp tay cung kính)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ: Thập phương thường trụ Tam Bảo

 (Lễ 1 lễ – vẫn tiếp tục quỳ)

 

Nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp.

Nguyện khói hương thơm này, biến mãn khắp thập phương, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Hiền Thánh, vô biên trong cõi Phật, thọ dụng làm Phật sự.

Tất cả Phật Pháp Tăng Bảo, thể thường biến mãn, không đâu chẳng có.

Nguyện xin lấy hương hoa này cùng với pháp tánh, xông khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự.

Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men, cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có, hình dung nhớ tưởng, rộng cùng chúng sanh, phụng hiến cúng dường. Trong tất cả thế giới, có người tu cúng dường, nay con tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được khai đạo khiến họ tu cúng dường.

Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước, ở mỗi nơi có Phật – Pháp – Tăng, đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sanh giữ gìn phụng hiến, cúng dường cho tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ miếu tháp, tất cả các Phật sự của chư Phật.

Cúng dường tất cả Pháp Tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi, dần dần được thành tựu Lục Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm. Hiểu sâu tất cả pháp, vốn dĩ tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, rốt ráo viên mãn.

Cúng dường xong, tất cả cung kính.

 (Lễ xuống 1 lễ – đứng lên chắp tay cung kính)

 

KHỞI THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ Thất Phật

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ)

 (Đứng lên, chắp hai tay cung kính)

Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất thiết Thánh chúng.

 (Xưng 3 lần, 1 xá)

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành Tịnh Tín. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất)

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, Thập phương tất cả Pháp Tạng thanh tịnh cùng chân Pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, thập phương tất cả Hiền Thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp toạ, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng Tịnh tín. Đại từ đại bi, không trái bổn thệ, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

(Đứng lên – chắp tay)

Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam chân tể, tuỳ con thỉnh đến, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu.

(Xưng 3 lần, xá 1 xá) 

 

LỄ TÁN TAM BẢO

Con nghe trong biển chánh biến tri, đức chân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỉ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Tôn Túc. Nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu đa cúng dường.

(Mỗi danh hiệu, xưng 1 lần, lễ 1 lễ sát đất)

(Kính lễ 7 vị Phật quá khứ)

 1. Nhất tâm kính lễ: Quá khứ Tỳ Ba Thi Phật
 2. Nhất tâm kính lễ: Thi Khí Phật
 3. Nhất tâm kính lễ: Tỳ Xá Phù Phật
 4. Nhất tâm kính lễ: Câu Lưu Tôn Phật
 5. Nhất tâm kính lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
 6. Nhất tâm kính lễ Ca Diếp Phật
 7. Nhất tâm kính lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

 

(Kính lễ 53 vị Phật)

 1. Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật
 2. Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật
 3. Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật
 4. Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
 5. Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Quang Phật
 6. Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Phật
 7. Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
 8. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
 9. Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
 10. 10. Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật
 11. 11. Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật
 12. 12. Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
 13. Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật
 14. Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật
 15. Nhất tâm kính lễ Từ Lực Vương Phật
 16. Nhất tâm kính lễ Từ Tạng Phật
 17. Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
 18. Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật
 19. Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật
 20. Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
 21. Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật
 22. Nhất tâm kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
 23. Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
 24. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương
 25. Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
 26. Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật
 27. Nhất tâm kính lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
 28. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Minh Phật
 29. Nhất tâm kính lễ Trí Huệ Thắng Phật
 30. Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật
 31. Nhất tâm kính lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
 32. Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật
 33. Nhất tâm kính lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương
 34. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật
 35. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
 36. Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật
 37. Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương
 38. Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật
 39. Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật
 40. Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật
 41. Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật
 42. Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật
 43. Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật
 44. Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật
 45. Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
 46. Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật
 47. Nhất tâm kính lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
 48. Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương
 49. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật
 50. Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật
 51. Nhất tâm kính lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
 52. Nhất tâm kính lễ Đại Thông Quang Phật
 53. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

* Nhất tâm kính lễ Đông phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Đông Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Tây Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Tây phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Tây Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Đông Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Hạ phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Thượng phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

* Nhất tâm kính lễ Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật

* Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Pháp tạng  (3 xưng – 3 lễ)

* Nhất tâm kính lễ Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng 

* Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Hiền Thánh      (3 xưng – 3 lễ)

* Nhất tâm kính lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát   

* Nhất tâm kính lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

* Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 xưng, 3 lễ)

 

TU HÀNH SÁM HỐI

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

Con cùng chúng sanh, từ vô thuỷ thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại, nên không thấy chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, chỉ thuận sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Con nay dù biết, nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, nay đối trước Bồ Tát Địa Tạng, Thập phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối.

Duy nguyện gia hộ, khiến cho tội chướng tiêu diệt.

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp Pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối.

(Lễ xuống, Tiếp tục quỳ)

 

Con và chúng sanh, từ vô thuỷ đến nay, do tham ái kiến chấp:

 1. Trong thì suy tính ngã nhân.
 2. Ngoài lại thêm bạn xấu.
 3. Không tuỳ hỷ người khác dù chút thiện nhỏ.
 4. Khắp nơi chỉ tam nghiệp, rộng tạo nhiều tội lỗi.
 5. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn.
 6. Ngày đêm tương tục, không hề gián đoạn.
 7. Che dấu lỗi lầm, không muốn người biết.
 8. Không sợ quả báo trong ác đạo,
 9. Chẳng có chút hổ thẹn.
 10. Không đoái hoài nhân quả.

Cho nên ngày nay:

 1. Tin sâu nhân quả,
 2. Sanh trọng hổ thẹn,
 3. Sanh tâm khiếp sợ ác đạo,
 4. Phát lộ sám hối,
 5. Đoạn tâm tương tục,
 6. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện,
 7. Hết lòng sách tấn tam nghiệp, sửa đổi tội nặng trước đây,
 8. Tuỳ hỷ Phàm – Thánh, dù chút thiện nhỏ.
 9. Niệm thập phương Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạt cho con cùng các chúng sanh, đều từ trong hai biển khổ sanh tử, đến được bến bờ của Tam Đức.
 10. Từ vô thuỷ đến nay, không biết các pháp, bổn tánh không tịch, nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch, vì cầu Bồ Đề, vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện, đoạn khắp cả điều ác.

Duy nguyện tất cả Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối:

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Con đệ tử ……………… chí tâm sám hối:

Con cùng chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới, đồng thể chư Phật. Nhưng do vô minh si ám, huân tập nhân duyên, nên hiện cảnh giới hư vọng, khiến sanh niệm chấp trước, suy tính cái Ta, của Ta, quen các ác pháp, tam nghiệp lục căn, rộng tạo các tội: thập ác ngũ nghịch, trọng nạn khinh già, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, khiến chìm đắm trong biển khổ dài lâu, mãi không có ngày ra.

Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành.

Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc trong con, gột rửa âu lo, tẩy sạch tâm con, cầu xin thương xót, ăn năn lỗi lầm.

Duy nguyện thập phương chư đại Từ tôn, chứng tri hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, huỷ báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là vắng lặng, chỉ cần từ nơi tâm hư vọng điên đảo mà hồi đầu, tội tánh vốn không có định thật, nên có thể diệt trừ được.

Nguyện tất cả chúng sanh, nhanh chóng đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn.

Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN

Con đệ tử ……………….. Chí tâm khuyến thỉnh. Nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương, nếu chưa thành bậc Chánh giác, nguyện nhanh chóng thành Chánh giác. Nếu đã thành bậc Chánh giác, nguyện thường trụ tại thế, chuyển Chánh pháp luân, không nhập Niết Bàn.

Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT TUỲ HỶ NGUYỆN

Con đệ tử ………………. chí tâm tuỳ hỷ.

Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, rốt ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ. Ở trong ba đời tất cả cõi nước có sự tu học, tất cả công đức cho đến những sự thành tựu, hết thảy con đều tuỳ hỷ.

Tuỳ hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

 

PHÁT HỒI HƯỚNG NGUYỆN

Con đệ tử …………….. chí tâm hồi hướng.

Nguyện đem tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cùng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn.

Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

 

PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TOẠ TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU

Con đệ tử ………………… chí tâm phát nguyện. Nguyện Thập phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạt chửng tế, khiến cho quốc độ này, tiêu trừ thiên tai động loạn, Chánh Pháp lưu thông, hết thảy đều sanh Tịnh Tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến. Con cùng chúng sanh, nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tạm tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, không gì mà chẳng viên thành. Liễu ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, xả thân khỏi thế giới này, sanh ở trước Phật, diện phụng Di Đà, thân cận chư Phật, nhờ ơn đích thân chư Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy bí tạng.

Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

 

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lĩnh đại chúng, nhất thiết vô ngại.

HOÀ NAM THÁNH CHÚNG