Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi – Bản Đầy Đủ Quán Tưởng

TẢI VỀ TÀI LIỆU CHIÊM SÁT SÁM NGHI TẠI ĐÂY

(Có file in PDF, file word, file trình chiếu PowerPoint, video trình chiếu)


Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM NGHI

CHÁNH TU SÁM PHÁP

Bản Đầy Đủ (Quán tưởng Hán Việt)

 

Tỳ kheo Trí Húc đời Minh biên soạn

Thị phạm: Định Hoằng Pháp Sư

 

—————o0o—————

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Cúng nước

 (Xá)

Dâng hương

(Xá)

Đảnh Lễ Phật 3 Lễ

 

(Quỳ xuống, chắp tay cung kính)

Chuyên giữ nhất tâm, niệm những gì trong pháp tu, không được để sát – na nào niệm việc tạp thế gian. Phải nghĩ sanh tử đại sự, vô thường đến nhanh, phải kiên tinh nỗ lực thì mới vượt qua được, nếu có chút trái với tịnh pháp, ắt uổng phí công sức, không thể không dè chừng.

(Chắp hai tay, thân đoan chánh)

Trước tiên niệm trong tâm: Tất cả Tam Bảo, tròn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có. Chúng sanh mê hoặc, liên tục không ngừng, thật đáng thương xót. Con vì chúng sanh, phá mê quy ngộ, lễ kính Tam Bảo.

 

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ: Thập phương thường trụ Tam Bảo

 (Lễ 1 lễ – vẫn tiếp tục quỳ)

 

Nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp.

Nguyện khói hương thơm này, biến mãn khắp thập phương, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Hiền Thánh, vô biên trong cõi Phật, thọ dụng làm Phật sự.

Tất cả Phật Pháp Tăng Bảo, thể thường biến mãn, không đâu chẳng có.

Nguyện xin lấy hương hoa này cùng với pháp tánh, xông khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự.

Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men, cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có, hình dung nhớ tưởng, rộng cùng chúng sanh, phụng hiến cúng dường. Trong tất cả thế giới, có người tu cúng dường, nay con tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được khai đạo khiến họ tu cúng dường.

Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước, ở mỗi nơi có Phật – Pháp – Tăng, đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sanh giữ gìn phụng hiến, cúng dường cho tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi, Hình tượng, Phù đồ miếu tháp, tất cả các Phật sự của chư Phật.

Cúng dường tất cả Pháp Tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi, dần dần được thành tựu Lục Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm. Hiểu sâu tất cả pháp, vốn dĩ tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, rốt ráo viên mãn.

Cúng dường xong, tất cả cung kính.

 (Lễ xuống 1 lễ – đứng lên chắp tay cung kính)

 

KHỞI THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN

Tam Bảo tuy không đâu chẳng có, nhưng chúng sanh mê hoặc lâu đời, bỏ giác theo trần, ngăn trở niệm từ bi. Nay đã phá mê quy ngộ, phải nên nhớ niệm Tam Bảo, đầy khắp hư không,  tuỳ vật hiện hình, như trăng trong nước.

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Trong lúc lễ xuống thì quán tưởng:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Thích Ca Như Lai diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ Thất Phật

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng : Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ Thất Phật diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng : Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng : Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Pháp tánh như không bất khả kiến, thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì, ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Pháp tánh như không bất khả kiến, thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì, ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Nhất thiết Hiền Thánh diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.

 (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Đây là người thời đó đã khải giáo, phải nghĩ Bồ Tát vì ta mà thưa hỏi đại pháp, nay ta nghe được pháp tối thắng này, đều là nhờ ân đức chẳng gì lớn bằng của Bồ Tát.

Quán tưởng : Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Ghi chú: Biến Kiết Bồ Tát tức Phổ Hiền Bồ Tát)

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nên nhớ hai vị Bồ Tát ấy thực hành từ bi trí tuệ, phổ độ quần mê, so với oai thần của Địa Tạng Bồ Tát không khác.

Quán tưởng: Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ)

Nên nhớ đây là vị chủ mà ta đang cùng hướng về để sám hối. Nương vào lực oai thần đại từ đại bi của Bồ Tát này, khiến cho ta không ác nào chẳng diệt, không thiện nào chẳng sanh. Nay ta quy mạng khải thỉnh, như con nhớ mẹ. Đây là chánh chủ đạo tràng, Phật Bồ Tát khác cùng làm chứng minh. Rơi lệ cầu thương xót, như đang trước mặt kính phụng, mong Bồ tát nhiếp thọ hộ trì!

Quán tưởng: Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Địa Tạng Bồ Tát diệc như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 (Đứng lên, chắp hai tay cung kính)

Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất thiết Thánh chúng.

 (Xưng 3 lần, 1 xá)

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ, Thất Phật Thế tôn, Ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành Tịnh Tín. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất)

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, Thập phương tất cả Pháp Tạng thanh tịnh cùng chân Pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, thập phương tất cả Hiền Thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp toạ, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng Tịnh tín. Đại từ đại bi, không trái bổn thệ, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam chân tể, tuỳ con thỉnh đến, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu.

(Xưng 3 lần, xá 1 xá)

 

LỄ TÁN TAM BẢO

 

Con nghe trong biển chánh biến tri, đức chân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỉ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Tôn Túc. Nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu đa cúng dường.

 

Nhất tâm kính lễ: Quá khứ Tỳ Ba Thi Phật

 (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Trong lúc lễ xuống thì quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tỳ Bà Thi Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ: Thi Khí Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thi Khí Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ: Tỳ Xá Phù Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tỳ Xá Phù Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ: Câu Lưu Tôn Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Câu Lưu Tôn Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Ca Diếp Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Ca Diếp Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thích Ca Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Phổ Quang Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Phổ Minh Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Phổ Tịnh Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Chiên Đàn Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Ma Ni Tràng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật  (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Huệ Cự Chiếu Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Hải Đức Quang Minh Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật  (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Đại Bi Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Từ Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Từ Lực Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Từ Tạng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Từ Tạng Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Hiền Thiện Thủ Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thiện Ý Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật  (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Quảng Trang Nghiêm Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Kim Hoa Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật    (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Hư Không Bảo Hoa Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật    (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Bất Động Trí Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật     (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tài Quang Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tài Quang Minh Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Trí Huệ Thắng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Trí Huệ Thắng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Di Lặc Tiên Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thế Tịnh Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật      (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Nhật Nguyệt Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Nhật Nguyệt Châu Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Huệ Tràng Thắng Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật    (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Diệu Âm Thắng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thường Quang Tràng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Quan Thế Đăng Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Huệ Oai Đăng Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Pháp Thắng Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tu Di Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tu Ma Na Hoa Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật    (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Đại Huệ Lực Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật      (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tài Quang Như Lai ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Kim Hải Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật   (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Thông Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Đại Thông Quang Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật  (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Đông phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đông Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tây Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tây phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Tây Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đông Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Hạ phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thượng phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự 

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Quán tưởng: Chư Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ thế nan tư nghì, ngã giai ảnh hiện hóa sự tiền, nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật

(1 xưng 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Pháp tạng  (3 xưng – 3 lễ)

Quán tưởng: Chân không pháp tánh như hư không, thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì, ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền, Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng 

(1 xưng – 1 lễ)

Quán tưởng: Chân không pháp tánh như hư không, thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì, ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền, Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Hiền Thánh     (3 xưng – 3 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, Thập Phương Hiền Thánh ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Hiền Thánh tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát    (1 xưng 1 lễ) 

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Bồ Tát tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

(1 xưng 1 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Bồ Tát tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 xưng, 3 lễ)

Quán tưởng: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, Địa Tạng Bồ Tát ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện Bồ Tát tiền, vi cầu diệt chướng tiếp túc lễ.

 

TU HÀNH SÁM HỐI

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

Con đệ tử ………(Đọc tên, pháp danh của mình) nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ Tôn, Thập phương Tam Bảo:

Đệ tử quá khứ từng phạm: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi tứ chúng, khen mình chê người, keo kiệt, ganh ghét, giận hờn, tà kiến, huỷ báng Tam Bảo, các loại tội ác. Nay con chí tâm sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được diệt trừ tội lỗi.

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

Con cùng chúng sanh, từ vô thuỷ thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại, nên không thấy chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, chỉ thuận sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Con nay dù biết, nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, nay đối trước Bồ Tát Địa Tạng, Thập phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối.

Duy nguyện gia hộ, khiến cho tội chướng tiêu diệt.

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp Pháp giới, đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối.

(Lễ xuống, Tiếp tục quỳ)

 

Con và chúng sanh, từ vô thuỷ đến nay, do tham ái kiến chấp:

 1. Trong thì suy tính ngã nhân.
 2. Ngoài lại thêm bạn xấu.
 3. Không tuỳ hỷ người khác dù chút thiện nhỏ.
 4. Khắp nơi chỉ tam nghiệp, rộng tạo nhiều tội lỗi.
 5. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn.
 6. Ngày đêm tương tục, không hề gián đoạn.
 7. Che dấu lỗi lầm, không muốn người biết.
 8. Không sợ quả báo trong ác đạo,
 9. Chẳng có chút hổ thẹn.
 10. Không đoái hoài nhân quả.

Cho nên ngày nay:

 1. Tin sâu nhân quả,
 2. Sanh trọng hổ thẹn,
 3. Sanh tâm khiếp sợ ác đạo,
 4. Phát lộ sám hối,
 5. Đoạn tâm tương tục,
 6. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện,
 7. Hết lòng sách tấn tam nghiệp, sửa đổi tội nặng trước đây,
 8. Tuỳ hỷ Phàm – Thánh, dù chút thiện nhỏ.
 9. Niệm thập phương Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạt cho con cùng các chúng sanh, đều từ trong hai biển khổ sanh tử, đến được bến bờ của Tam Đức.
 10. Từ vô thuỷ đến nay, không biết các pháp, bổn tánh không tịch, nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch, vì cầu Bồ Đề, vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện, đoạn khắp cả điều ác.

Duy nguyện tất cả Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối:

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Con đệ tử ……………… chí tâm sám hối:

Con cùng chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới, đồng thể chư Phật. Nhưng do vô minh si ám, huân tập nhân duyên, nên hiện cảnh giới hư vọng, khiến sanh niệm chấp trước, suy tính cái Ta, của Ta, quen các ác pháp, tam nghiệp lục căn, rộng tạo các tội: thập ác ngũ nghịch, trọng nạn khinh già, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, khiến chìm đắm trong biển khổ dài lâu, mãi không có ngày ra.

Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành.

Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc trong con, gột rửa âu lo, tẩy sạch tâm con, cầu xin thương xót, ăn năn lỗi lầm.

Duy nguyện thập phương chư đại Từ tôn, chứng tri hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, huỷ báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là vắng lặng, chỉ cần từ nơi tâm hư vọng điên đảo mà hồi đầu, tội tánh vốn không có định thật, nên có thể diệt trừ được.

Nguyện tất cả chúng sanh, nhanh chóng đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn.

Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN

Con đệ tử ……………….. Chí tâm khuyến thỉnh. Nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương, nếu chưa thành bậc Chánh giác, nguyện nhanh chóng thành Chánh giác. Nếu đã thành bậc Chánh giác, nguyện thường trụ tại thế, chuyển Chánh pháp luân, không nhập Niết Bàn.

Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT TUỲ HỶ NGUYỆN

Con đệ tử ………………. chí tâm tuỳ hỷ.

Nguyện con cùng tất cả chúng sanh, rốt ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ. Ở trong ba đời tất cả cõi nước có sự tu học, tất cả công đức cho đến những sự thành tựu, hết thảy con đều tuỳ hỷ.

Tuỳ hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

 

PHÁT HỒI HƯỚNG NGUYỆN

Con đệ tử …………….. chí tâm hồi hướng.

Nguyện đem tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cùng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn.

Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

 

PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TOẠ TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU

Con đệ tử ………………… chí tâm phát nguyện. Nguyện Thập phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạt chửng tế, khiến cho quốc độ này, tiêu trừ thiên tai động loạn, Chánh Pháp lưu thông, hết thảy đều sanh Tịnh Tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến. Con cùng chúng sanh, nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tạm tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, không gì mà chẳng viên thành. Liễu ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, xả thân khỏi thế giới này, sanh ở trước Phật, diện phụng Di Đà, thân cận chư Phật, nhờ ơn đích thân chư Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy bí tạng.

Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lĩnh đại chúng, nhất thiết vô ngại.

HOÀ NAM THÁNH CHÚNG