Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi – Bản Đầy Đủ Quán Tưởng

TẢI VỀ TÀI LIỆU CHIÊM SÁT SÁM NGHI TẠI ĐÂY


CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO KINH HÀNH PHÁP

Chánh tu sám pháp (Bản đầy đủ thuần Việt)

Tỳ kheo Trí Húc đời Minh biên tập – Định Hoằng Pháp Sư thị phạm

 

Cúng nước

Dâng hương

(Xá)

(Lễ Phật 3 Lễ)

 

(Quỳ xuống, chắp tay cung kính)

Luôn giữ nhất tâm, niệm pháp tu này, không được để một sát na nào nhớ nghĩ đến việc tạp ở thế gian. Phải nên tư duy: sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất nhanh, phải kiên tinh nỗ lực thì mới vượt qua được biển khổ này. Nếu có chút trái với tịnh pháp, thì uổng phí công sức, không thể không dè chừng.

(Chắp hai tay, thân đoan chánh)

Duyên niệm (trong tâm): Tất cả Tam Bảo, tròn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có. Chúng sanh mê hoặc, liên tục không ngừng, thật đáng thương xót. Con vì chúng sanh, phá mê quy ngộ, lễ kính Tam Bảo.

 

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ: Thập phương thường trụ Tam Bảo

(Lễ 1 lễ – vẫn tiếp tục quỳ)

Nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp.

Nguyện khói hương thơm này, tròn đầy khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp các Hiền Thánh, Vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự.

Tất cả Phật, Pháp, Tăng Bảo, tròn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có.

Nguyện khiến hương hoa này, đồng như pháp tánh, xông khắp tất cả cõi Phật để làm Phật sự.

Dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có.

Hôm nay con xin đem tất cả các Hương hoa, Anh lạc, Tràng phan, Bảo cái, các Trang sức quý báu vi diệu, vô số Âm nhạc, Ánh sáng đèn nến, Ẩm thực, Y phục, Ngọa cụ, Thuốc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương, hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh, phụng hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường.

Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước, ở mỗi nơi có Phật – Pháp – Tăng, đều dùng tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng với tất cả chúng sanh, phụng hiến cúng dường cho tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi Hình tượng, Phù đồ Miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật.

Cúng dường tất cả Pháp Tạng và nơi thuyết pháp.

Cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu Lục Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, tất cánh viên mãn.

 (Lễ xuống 1 lễ – đứng lên chắp tay cung kính)

 


 

KHỞI THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN

 

Tam Bảo không đâu mà chẳng có, tại do chúng sanh mê hoặc lâu dài, bỏ đi giác tánh, hợp với trần lao, nên bị ngăn cách niệm từ bi. Nay đã phá mê quy ngộ, phải luôn nhớ nghĩ Tam Bảo tròn đầy khắp hư không,  ứng vật hiện hình, như trăng trong nước.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Trong lúc lễ xuống thì nghĩ tưởng:

Con ba nghiệp vốn như hư không, Thích Ca Như Lai cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ Thất Phật

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, Tỳ Bà Thi Phật cùng 7 vị Phật quá khứ cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, Phổ Quang Phật cùng với 53 vị Phật cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng : Pháp thân chư Phật như hư không, hoá trụ thế gian khó nghĩ bàn, con nay ba nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện hiện thân nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, mười phương ba đời Tất cả chư Phật cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp tánh như không không thể thấy, Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn, con nay ba nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện hiện thân nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp tánh như không không thể thấy, Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn, con nay ba nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện hiện thân nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, tất cả Thánh Hiền cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

 

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Đây là người thời đó đã khải giáo, phải nghĩ Bồ Tát vì ta mà thưa hỏi đại pháp, nay ta nghe thấy được pháp tối thắng này, tất cả là nhờ đại ân đức của Bồ Tát này.

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Ghi chú: Biến Kiết Bồ Tát tức Phổ Hiền Bồ Tát)

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ)

Nên nhớ hai vị Bồ Tát ấy thực hành từ bi trí tuệ , phổ độ quần mê, cùng với oai thần của Địa Tạng Bồ Tát không khác.

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, Biến Kiến Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thán Chúng đến nhận cúng dường.

——————————————————-

Lúc này chúng con đang đối trước vị Chủ lễ Sám hối. Nương vào lực oai thần đại từ đại bi của Bồ Tát, khiến cho con không ác nào chẳng diệt, không thiện nào chẳng sanh. Nay con quy mạng khải thỉnh, như con nhớ mẹ. Ngài là chánh chủ của đạo tràng, với các Phật khác cùng đến chứng minh. Nay con sinh lòng hổ thẹn, sinh tâm sám hối, rớt nước mắt mà cầu thương xót, như đang trước mặt kính phụng, mong được Bồ tát nhiếp thọ hộ trì!

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ)

Nghĩ rằng : Con ba nghiệp vốn như hư không, Địa Tạng Bồ Tát cũng như vậy. Không khởi chân tế vì chúng sanh, cùng Thánh Chúng đến nhận cúng dường.

 

(Đứng lên, chắp hai tay cung kính)

Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất thiết Thánh chúng.

 (Xưng 3 lần, 1 xá)

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

 

Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ, Thất Phật Thế tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành Tịnh Tín. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất)

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, tất cả mười phương Pháp Tạng thanh tịnh, cùng chân Pháp tánh, trọn khắp hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. (Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng mười phương tất cả Hiền Thánh, không xả từ bi, lai lâm pháp toạ, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng, tăng trưởng Tịnh tín, Đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con.

(Xưng 3 lần, quỳ lễ sát đất).

Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam chân tể, tuỳ thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu.

(Xưng 3 lần, xá 1 xá)

TÁN LỄ TAM BẢO

Con nghe trong biển chánh biến tri của chư Phật, Ân đức chân thân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỉ kính lễ. Từng tu vô lượng phước. Nay được lễ dưới chân Ngài. Nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cúng dường.

Nhất tâm kính lễ: Quá khứ Tỳ Ba Thi Phật

 (Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Trong lúc lễ xuống thì nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tỳ Ba Thi Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

Nhất tâm kính lễ Thi Khí Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thi Khí Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

Nhất tâm kính lễ Tỳ Xá Phù Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tỳ Xá Phù Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Câu Lưu Tôn Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Câu Lưu Tôn Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

 

Nhất tâm kính lễ Ca Diếp Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Ca Diếp Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thích Ca Mâu Ni Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

——————————————————–

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Phổ Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Phổ Minh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Phổ Tịnh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Ma Ni Tràng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Huệ Cự Chiếu Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hải Đức Quang Minh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hải Đức Quang Minh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đại Bi Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Từ Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Từ Lực Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Từ Tạng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Từ Tạng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hiền Thiện Thủ Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thiện Ý Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Quảng Trang Nghiêm Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Kim Hoa Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hư Không Bảo Hoa Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Bất Động Trí Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Tài Quang Minh Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tài Quang Minh Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Trí Huệ Thắng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Trí Huệ Thắng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Di Lặc Tiên Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thế Tịnh Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Nhật Nguyệt Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Nhật Nguyệt Châu Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Huệ Tràng Thắng Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Diệu Âm Thắng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thường Quang Tràng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Quan Thế Đăng Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Huệ Oai Đăng Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Pháp Thắng Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tu Di Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tu Ma Na Hoa Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

 

Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đại Huệ Lực Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Tài Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Kim Hải Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Đại Thông Quang Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Đại Thông Quang Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

Nhất tâm kính lễ Đông phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đông Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Tây Nam phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tây phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Tây Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Đông Bắc phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Hạ phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

Nhất tâm kính lễ Thượng phương Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự

(Xưng 1 lần – Lễ 1 lễ)

Nghĩ rằng: Pháp thân chư Phật như hư không, trụ thế hoá sự khó nghĩ bàn, con đều ảnh hiện trước sự hoá, tất cả đều cùng quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật

(1 xưng 1 lễ)

Nghĩ rằng: Phật, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật hiện vô biên trong này. Trước mỗi Phật thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Như Lai.

 

Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Pháp tạng

(3 xưng – 3 lễ)

Nghĩ rằng: Chân không Pháp tánh như hư không, Pháp Bảo thường trụ chẳng nghĩ bàn, thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo, nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Nhất tâm kính lễ Thập phương Nhất thiết Hiền Thánh

(3 xưng – 3 lễ)

Nghĩ rằng: Thánh Hiền, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Thập phương Hiền Thánh hiện vô biên trong này. Trước mỗi Hiền Thánh thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Thánh Hiền.

 

Nhất tâm kính lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát

(1 xưng 1 lễ)

Nghĩ rằng: Bồ Tát, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát hiện vô biên trong này. Trước mỗi Bồ Tát thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Bồ Tát.

 

Nhất tâm kính lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

(1 xưng 1 lễ)

Nghĩ rằng: Bồ Tát, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát hiện vô biên trong này. Trước mỗi Bồ Tát thân con đều hiện, lễ xuống rồi quy mạng Bồ Tát.

 

Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 xưng, 3 lễ)

Nghĩ rằng: Bồ Tát, chúng con tánh vốn không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Lưới Đế Châu ví đạo tràng, Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên trong này. Trước mỗi Bồ Tát thân con đều hiện, lễ xuống rồi cầu diệt chướng cho con.

 

TU HÀNH SÁM HỐI

 

(Quỳ xuống, chắp tay thành kính)

Con đệ tử …………. nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ tôn, Thập phương Tam Bảo:

Đệ tử con từ xưa đã từng phạm tội: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, mắng trách tứ chúng, khen mình chê người, keo kiệt, ganh ghét, giận hờn, tà kiến, huỷ báng Tam Bảo, thật quá nhiều tội ác. Nay con chí tâm sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được diệt trừ tội lỗi.

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

Con và chúng sanh, từ vô thuỷ đến nay, thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất li sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, Thập phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối.

Duy nguyện gia hộ, khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt.

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Rộng vì tất cả chúng sanh khắp Pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối.

(Lễ xuống, Tiếp tục quỳ)

 

Con và chúng sanh, từ vô thuỷ đến nay, do tham ái kiến chấp:

 1. Trong thì suy tính ngã nhân,
 2. Ngoài lại thêm bạn xấu
 3. Không tuỳ hỉ người khác dù chút thiện nhỏ,
 4. Duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội ác rộng khắp,
 5. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn
 6. Ngày đêm liên tục không hề gián đoạn
 7. Che dấu tội ác của chính mình, không muốn người biết,
 8. Không sợ quả báo trong ác đạo,
 9. Chẳng có chút hổ thẹn.
 10. Không đoái hoài nhân quả.

Cho nên giờ đây:

 1. Tin sâu nhân quả,
 2. Sinh trọng hổ thẹn,
 3. Sinh tâm khiếp sợ ác đạo,
 4. Phát lộ sám hối,
 5. Đoạn tâm tương tục,
 6. Phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện,
 7. Hết lòng sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ,
 8. Tuỳ hỉ Phàm Thánh dù chút thiện nhỏ.
 9. Niệm mười phương Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạt cho con và các chúng sinh, đều từ trong biển sinh tử, đến được bến bờ của Tam Đức.
 10. Từ vô thuỷ đến nay, không biết các các pháp vốn sẵn không tịch, nên con đã tạo ra quá nhiều tội ác, nay biết không tịch, con vì chúng sinh, cầu đạo Bồ Đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác.

Duy nguyện tất cả Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối:

(Lễ xuống, tiếp tục quỳ)

 

Con đệ tử (…………..) chí tâm sám hối:

Con và chúng sanh vốn tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới đồng thể với chư Phật. Nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên, nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái Ta, của Ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng: thập ác ngũ nghịch, trọng nạn khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến rơi vào biển khổ luân hồi dài lâu, mãi không có ngày ra.

Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành.

Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nói lời nhẹ nhàng an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gột tẩy âu lo trong tâm con, cầu ai sám hối.

Duy nguyện thập phương chư đại Từ tôn, chứng tri hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sinh, nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, huỷ báng Tam Bảo, tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy, vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng mà khởi tâm điên đảo, không có định thật thì không thể chứng đắc.

Nguyện tất cả chúng sanh, nhanh chóng đạt được tâm ban đầu, vĩnh viễn diệt trừ tội căn.

Sám hối xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN

Con đệ tử (…………), Chí tâm khuyến thỉnh. Nguyện cho tất cả Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành Chánh giác, nguyện nhanh chóng thành Chánh giác. Nếu đã thành Chánh giác, nguyện thường trụ tại thế, chuyển Chánh pháp luân, không nhập Niết Bàn.

Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo

(Lễ 1 lễ)

 

PHÁT TUỲ HỈ NGUYỆN

Con đệ tử (…………..) chí tâm tuỳ hỉ.

Nguyện con và tất cả chúng sanh, rốt ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kị. Ở trong ba đời, tất cả thế giới có tu học, tất cả công đức cho đến những sự thành tựu, con đều tuỳ hỉ.

Tuỳ hỉ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

 

PHÁT HỒI HƯỚNG NGUYỆN

Đệ tử con (………..) cùng đại chúng, chí tâm hồi hướng.

Nguyện đem tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cùng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn.

Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ 1 lễ)

PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TOẠ TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU

Con đệ tử (………) chí tâm phát nguyện. Nguyện Thập phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạt chửng tế, khiến cho thế giới này, tiêu trừ thiên tai động loạn, Chánh Pháp lưu thông, tất cả đều sanh Tịnh Tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến. Con và chúng sanh, nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tạm tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, không gì mà chẳng thành, liễu ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sinh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng.

Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo.

(Lễ 1 lễ)

 

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lĩnh đại chúng, nhất thiết vô ngại.

HOÀ NAM THÁNH CHÚNG